ยากนัก ที่จะได้มีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์

ภิกษุทั้งหลาย !เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร :ฝุ่นนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนั้นข้างไหนจะมากกว่ากัน ? ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ! มหาปฐพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่า ฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อย ฝุ่นนั้น เมื่อนำเข้าไปเทียบกับมหาปฐพีย่อมไม่ถึ่งซึ่งการคำนวณได้ เปรียบเทียบได้ ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งส่วนเสี้ยว ภิกษุทั้งหลาย ! อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว จะกลับไปเกิดในหมู่มนุษย์มีน้อย โดยที่แท้ สัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้ว กลับไปเกิดในนรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มีมากกว่า โดยแท้.ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ? ภิกษุทั้งหลาย !ข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสี่.อริยสัจสี่ อย่างไรเล่า ? สี่อย่างคือ :-อริยสัจคือทุกข์อริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์.ภิกษุทั้งหลาย ! เพราะเหตุนั้น ในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคกรรมอันเป็นเครื่องกระทำใหรู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้ ดังนี้. มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๗๖/๑๗๙๒-๙๓.  

Share